Featured Image

Bauhaus Shanghai Stalinallee Ha-Neu

Hermann-Henselmann-Stiftung / Stiftung Bauhaus Dessau / Ausstellung / 2020 / Feseke Döring72 — — Ausstellung, Bauhaus

72